Bijzonder tentoonstellingsreglement van de Regionale competitieve postzegeltentoonstelling voor Brabant 24 augustus 2019  in het „Don Bosco Centrum” te Kessel-Lo

 

Artikel 1 – Dit reglement geldt voor FILA LEUVEN 2019, een regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter voor leden van verenigingen die bij de K.L.B.P. – F.R.C.B.P. zijn aangesloten.

 

Artkel 2 – De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Raad van Bestuur van de K.L.B.P. – F.R.C.P.B. die de organisatie ervan heeft toevertrouwd heeft aan de K.V.B.P. – Afdeling Leuven (aangesloten onder het nummer 262) met als correspondentieadres FILA LEUVEN 2019, p.a. Rudy De Vos, Naamsesteenweg 382 bus 31, 3001 Heverlee (rudy.devos2@telenet.be).

 

Artikel 3 – Voor deze tentoonstelling gelden het Algemeen tentoonstellingsreglement van de K.L.B.P. – F.R.C.P.B., het Reglement regionale tentoonstellingen met wedstrijdklasse, alle bepalingen die in dit Bijzonder tentoonstellingsreglement vastgelegd zijn, alsook de bijzondere en aanvullende reglementen voor  de verschillende disciplines.

 

Artikel 4 – De tentoonstelling zal doorgaan op 24 augustus 2019 in “Don Bosco Centrum“, Ortolanenstraat 6, 3010 Kessel-Lo.

 

Artikel 5 – Voor deze tentoonstelling kan worden ingezonden voor alle filatelistische disciplines, volwassenen  en jeugd:  aërofilatelie, astrofilatelie, 1-kader, fiscale filatelie, jeugdfilatelie, maximafilie, open filatelie, postgeschiedenis, postwaardestukken, geïllustreerde prentbriefkaarten, thematische filatelie en traditionele filatelie.

 

Artikel 6 – Het inschrijvingsformulier, samen met het plan van de verzameling, moet uiterlijk op 15 april 2019 aan het organisatiecomité overhandigd of toegezonden worden.

 

Artikel 7 – Zodra het organisatiecomité op de hoogte wordt gesteld van de toewijzing van het aantal kadervlakken zal de beslissing van de commissaris tentoonstellingen aan de inzenders worden medegedeeld.

 

Artikel 8 – De kaderhuur bedraagt 5 € per kadervlak. Voor de jeugdklasse wordt geen kadergeld gevraagd.  Bankkosten zijn ten laste van de opdrachtgever. Het bedrag dient uiterlijk op 20 juni 2019 vereffend te zijn door overschrijving op de financiële rekening van K.V.B.P. – Afdeling Leuven : BE41 4317 1327 4110 t.a.v. K.V.B.P. – Afdeling Leuven met vermelding “kadergeld FILA LEUVEN 2019”. De inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling.

 

Artikel 9 – De verzameling dient op afzonderlijke bladen te worden voorgesteld. Een verzameling in een album als  aanvulling op de tentoongestelde vlakken wordt niet in aanmerking genomen. Op de achterzijde van ieder blad moeten een volgnummer en de identiteit van de inzender vermeld worden. Bovendien zal ieder blad zich in een doorzichtige beschermingsmap bevinden. Zolang de tentoonstelling duurt, mag geen enkele inzending gewijzigd of weggenomen worden. De jurygesprekken zullen plaatsvinden op zaterdag 24 augustus vanaf 15:00 uur (na aanmelding vooraf).

 

Artikel 10 – De deelnemers of hun gevolmachtigden dienen de inzendingen in de kaders te monteren op vrijdag 23 augustus 2019. Dit zal gebeuren onder toezicht van een lid van het organisatiecomité of door een aangestelde afgevaardigde. Het aanvangstuur zal later worden meegedeeld. Iedere deelnemer dient de inzending uit de kaders te verwijderen zaterdag 24 augustus 2019 na de proclamatie en dit onder georganiseerd toezicht. Niet afgehaalde inzendingen worden vanaf 26 augustus 2019 aangetekend verzonden naar de eigenaar. De risico’s en kosten van de toezending van de verzameling zijn ten laste van de inzender.

 

Artikel 11 – Het organisatiecomité sluit een verzekering af tegen beschadiging, diefstal en brand van de inzendingen. Deze kosten worden gedragen door de K.L.B.P. – F.R.C.P.B. Het organisatiecomité draagt zorg voor bewaking en beveiliging van de tentoongestelde inzendingen, doch aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid voor het tentoongestelde.

 

Artikel 12 –  FILA LEUVEN 2019, noch de K.L.B.P.- F.R.C.P.B., noch de functionarissen, bestuurders of leden van een van hen, noch het organisatiecomité, zijn werknemers, vrijwilligers of bezoldigde medewerkers, noch de commissarissen, evenmin als de leden van de jury aanvaarden enige aansprakelijkheid voor het verlies van of welke andere schade ook toegebracht aan een inzending of andere eigendom voortspruitend uit om het even welke reden of oorzaak.

 

Artikel 13: Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor dit Bijzonder tentoonstellingreglement, indien noodzakelijk en in overleg met het provinciaal comité, te wijzigen en passende maatregelen te treffen voor alle gevallen die er niet in voorzien zijn. Die beslissingen zijn definitief en niet voor verhaal vatbaar.